• Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail.

English
Squash

Regulamin

 

 1. Na terenie Klubu mogą przebywać osoby które ukończyły 18 lat.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą przebywać na terenie Klubu pod opieką opiekunów lub rodziców.

3. O wejściu uczestnika do Klubu decyduje obsługa na podstawie przepisów niniejszego regulaminu.

4. Klub U Przewoźnika oraz obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie Klubu.

5. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Osoby posiadające własne akcesoria (buty, kule, rakiety), mogą korzystać z nich podczas gry. Klub nie odpowiada za prywatne rzeczy gości oraz ich ewentualne uszkodzenia.

7. Zakaz wstępu i przebywania na terenie obiektu będzie stosowany szczególnie w stosunku do: osób zachowujących się wulgarnie, agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób, nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających

8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników, a w szczególności:

a) wnoszenie napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz środków odurzających

b) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia

c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek oraz własnego wyżywienia

d) korzystania ze sprzętu, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu

e) prowadzenia gry w innym obuwiu niż specjalistyczne sportowe buty do gry

f) fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprez bez zgody organizatora,

9. Obiekt jest monitorowany i rejestrowany w sposób ciągły, nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do niniejszego regulaminu. Klub gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

10. Za zniszczenie wyposażenia Klubu osoby, które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadkach tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu U Przewoźnika.

11. Informujemy, iż każdy klient posiadający kartę lub karnet Benefit Multisport, FitProfit,My Benefit,OK System,FIAT zobowiązany jest do zarejestrowania wizyty przed skorzystaniem z usługi w Naszym Klubie. Rejestracja wizyt po skorzystaniu z usługi nie będzie respektowana i w tym przypadku będzie obowiązywała pełna odpłatność według cennika usług.

 

12. Rezerwacji można dokonać on-line lub poprzez aplikację mobilną, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu

 

13. Rezerwacji można dokonać maksymalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

14.Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.

 

15.Anulacja rezerwacji jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.  Od momentu wprowadzenia anulacji termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.

 

16.W przypadku niepojawienia się Klienta do 15 minut od wyznaczonej godziny rezerwacji Klub ma prawo anulować rezerwację.

 

17. Nieterminowe odwołanie rezerwacji lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem przy kolejnej wizycie w klubie. W przypadku stałej rezerwacji opłata za nieterminowo odwołaną rezerwację pobierana jest przy następnej wizycie klienta w klubie w celu utrzymania stałej rezerwacji. Brak uiszczenia stosownej opłaty będzie automatycznie blokowała możliwość dalszej rezerwacji.

 

18.Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na rezerwacjach lub nieterminowego odwołania rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport), Fit Profit, OK System, MyBenefit i innymi kartami firm pośredniczących.

 

19.W przypadku 2-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się w ramach swojej stałej rezerwacji) w danym miesiącu lub 2-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji  przez Klienta w danym miesiącu rezerwacja zostaje anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.

 

20.W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika.

 

21.W przypadku regularnego (co najmniej 1 raz w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.

 

22.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika, zaś wprowadzone zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji Klubu.

 

23. Klient klubu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi, zarejestrowanych podczas nagrania w klubie, w dowolnych audycjach tworzonych/emitowanych przez nadawców, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych.

 

24. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego korzystania z wizerunku/głosu/wypowiedzi we wszystkich polach eksploatacji.

25. Spory w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo U Przewoźnika.

26. Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w miejscu widocznym na terenie Klubu.

 27. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i niestosujące się do poleceń obsługi Klubu mogą zostać usunięte z terenu obiektu, a w przypadku rażących wykroczeń przekazane właściwym organom.

WEJŚCIE NA TEREN KLUBU U PRZEWOŹNIKA OZNACZA AUTOMATYCZNĄ I BEZWZGLĘDNĄ AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU